Дължимият данък върху доходите, определен с годишната данъчна декларация, се заплаща до края на април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. 

Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

Има ли отстъпки?

5% за подаване на декларацията по електронен път в срок до 31 март на следващата година (с ПИК или подписана с електронен подпис), но не повече от 500 лв., ако към момента на подаването й лицето няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март.

Как се плаща?

  • По интернет. Най-лесно, бързо и без такси можете да платите своите задължения по интернет. Повече информация вижте тук.
  • Без такси сдебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcardчрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП. 
  • Във всеки банков офис с платежно нареждане за плащане към бюджета
  • По пощата, с пощенски запис за плащане към бюджета.
  • С вносна бележка – на банково гише в офис на НАП. В повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите, осигурителни вноски и здравноосигурителни вноски от физическо лице, което не е едноличен търговец – при плащане от банково гише в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице не се събират такси.

Как се попълва платежно нареждане и пощенски запис?

Данъците се заплащат по банковите сметки на НАП. За  физическите лица това е сметката на дирекцията по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на платежни нареждания към бюджета за плащане на данък върху доходите се попълва код за вид плащане 11 00 00.

Източник: nap.bg