Услуги

Професионални счетоводни, пейрол и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансови и счетоводни процеси в една организация

Пълно счетоводно обслужване

Прочети повече

Пейрол услуги и консултации

Прочети повече

Данъчни и бизнес консултации

Прочети повече

Административни и други услуги

Прочети повече

 • Управление на данъци
 • Одити & анализи
 • Финансови прогнози
 • Счетоводство
 • Анализи на бюджета
 • Пенсионни фондове
 • Счетоводни консултации
 • Пенсионно планиране
 • Годишни финансови отчети
 • Управление на възнагражденията
 • Пейрол администриране
 • Регистрация на фирми

Счетоводно обслужване

Пълно счетоводно обслужване за физически и юридически лица.

 • Обработка на първични счетоводни документи
 • Изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации
 • Фактуриране
 • Отчитане на дълготрайни активи и материални запаси
 • Осчетоводяване на разходи за работни заплати, осигуровки и данъци
 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети
 • Изготвяне на данъчни декларации по ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ и др.
 • Подаване на справки към БНБ и на документи към държавни учреждения и ведомства
 • Подаване на месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ
 • Изготвяне на необходими документи и справки за проверки и ревизии
 • Оповестяване и публикуване на годишни финансови отчети
 • Пълно административно, счетоводно и данъчно обслужване на самоосигуряващи се лица
 • Онлайн счетоводни услуги

Управление на възнаграждения

Оценка на длъжности и системи и обработка на работни заплати.

 • Анализ и консултации по управление на човешките ресурси
 • Изготвяне и поддържане на всички необходими според българското законодателство административни документи, свързани с назначаване на служителите, прекратяване и промени на трудови и извънтрудови правоотношения
 • Подаване на уведомления до НАП във връзка с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица
 • Изготвяне на месечни ведомости за заплати и фишове, служебни бележки и справки
 • Изготвяне на платежни документи за осигуровки и данъци
 • Изготвяне и подаване на осигурителни декларации в НАП
 • Изготвяне и подаване в НОИ на данни за периоди на временна нетрудоспособност, майчинство и др.
 • Попълване на трудови и осигурителни документи
 • Комуникация с НАП, НОИ, Инспекция по труда и други органи и оказване на съдействие при инспекции и проверки

Данъчни и бизнес консултации

Консултантски услуги по всички въпроси спрямо вашият бизнес.

 • Консултации за данъчно планиране на дейността
 • Консултации относно легално оптимизиране на данъците и разходите
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонал
 • Консултации относно измененията на законовата нормативна уредба

Финансово планиране

Никога не е твърде късно да започнете да спестявате.

 •  Участие в изготвяне на планови бюджети
 •  Контрол върху изпълнението на параметрите по планиране
 • Ежемесечни справки и финансов анализ на изпълнението на параметрите по планиране
 • Анализ на трудовите разходи ( по разходни центрове и отчетни периоди, по отдели, сравнителен анализ, нето-към-бруто анализ)
 • Управление и планиране на паричните потоци
 • Финансово-счетоводен анализ

Административни и други услуги

 •  Регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 •  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Пасивно банкиране
 • Съдействие на проверяващи органи (НАП, НОИ и др.) във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на клиента пред контролни органи (НАП, НОИ, НЗОК и други) по всякакви възникнали въпроси и казуси

Агенцията по вписванията е създадена на 31 юли 2004 г. с приемането на §27 от Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр.36 от 30 април 2004 г.) и Устройствения правилник на Агенцията (ДВ, бр.63 от 20 юли 2004 г., в сила от 31 юли, 2004 г.). При създаването на новата институция към нея преминават 112-те Служби по вписванията към Районните съдилища. 

Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване, инвалидност, старост и смърт, а изграждането на безпроблемна, правилна и бърза връзка с НОИ, както и изготвянето на всички нужни документи е елементарна задача с Ай Джи Ен Консулт.

Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Както всеки държавен орган, така и НАП има своята основна задача и тя е разглеждането и администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания. Мисията на Агенцията е да насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти. Основните функции на НАП са свързани с обслужването на гражданите и представителите на бизнеса във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения. Приходната агенция извършва и принудително събиране на просрочените задължения към бюджета, както и вземания, издадени от други държавни органи, които не са платени доброволно в срок. НАП представлява държавата и в делата за търговска несъстоятелност. Безпроблемното осъществяване на връзка между вашия бизнес и НАП е главен приоритет за Ай Джи Ен Консулт. Защо? Защото дните, които ще се налага да отделяте ежемесечно в тази връзка определено биха били по-приятни и ефективни, ако бяха инвестирани във вашата компания!

Българската народна банка е независим емисионен институт на държавата, който се отчита пред Народното събрание. Тя има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българската парична единица, както и за укрепването и развитието на банковата и кредитната система на страната. БНБ е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г., а на 6 юни същата година е извършена и първата банкова операция. Ай Джи Ен Консулт използва курсовете на българския лев към отделните чуждестранни валути, които БНБ публикува ежедневно.